Search
Close this search box.

Habit Tracker Template for Notion

Đây là template Notion dành cho việc theo dõi thói quen của bạn, gồm các tính năng như sau:

  • hệ thống sẽ tạo các thẻ mới tự động, bạn không cần phải tạo thủ công
  • view được tự động filter theo tuần và tháng
  • có tính % hoàn thành theo ngày (chiều ngang) & % hoàn thành theo habit (chiều dọc)
  • hỗ trợ mặc định cho 4-5-6 Habit, có thể custom (kèm hướng dẫn)

Step 1: Duplicate template & thay tên các Habit

  • nên để theo format “STT + tên Habit” (vd: 1 Writing, 2 Running) để tiện theo dõi hơn

Step 2: Tùy theo số lượng Habit mà bạn muốn theo dõi, ẩn bớt các habit bạn không dùng (đừng xóa)

Step 3: Chọn property % tương ứng với số lượng Habit của bản thân bạn

Step 4: Copy view & dán vào homepage của bạn

Hiện tại template đang hỗ trợ mặc định là 4-5-6 habit, nếu các bạn có nhu cầu thay đổi số lượng thói quen muốn theo dõi (vd chỉ cần 3 Habit) thì có thể làm như sau:

ceil((100 * ((((((toNumber(prop("Habit 1"))) + (toNumber(prop("Habit 2")))) + (toNumber(prop("Habit 3")))) + (toNumber(prop("Habit 4"))))))) / 4)
  • Duplicate property “%4” và kiểm tra formula, cụ thể như phía trên
  • xóa phần nội dung liên quan, ở đây là (toNumber(prop("Habit 4")))
  • đổi “4” thành “3”
  • kiểm tra xem code đã chạy hay chưa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related:

error: Content is protected !!